Juke logo

Vilkår og betingelser

Generelle vilkår for bruk av JUKEs tjenester

Disse generelle vilkårgjelder for Kundens bruk av JUKEs tjenester. Leveransen er regulert av lov omdigitale ytelser og utfyller disse vilkårene. Dersom noen av bestemmelsene idisse generelle vilkår innskrenker Kundens rettigheter vil nevnte lov gå foran.Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt ibestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår.

1. Formål

JUKE tilbyr en digitalstrømmetjeneste ("Tjenesten") som gir Kunden tilgang til JUKEstjenester som beskrevet i den inngåtte avtalen, f.eks. konserter, foredrageller andre former for opptredener – heretter omtalt som «Produksjonen». Dissevilkårene regulerer betingelsene for Kundens bruk av Tjenesten.

2. Avtaleinngåelsen og Leveransen.

Avtalen er bindende forbegge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til JUKE. Tjenesten erlevert når den er gjort tilgjengelig for Kunden på JUKEs plattform. Leveransenskal samsvare med det som er avtalt i form av art, mengde, lengde og kvalitet.

3. Ansvarsfraskrivelsefor innholdet i Produksjonen

JUKE har ikke ansvarfor kvalitet eller innhold i Produksjonen og kan ikke fremsette noen form forkrav dersom Kunden ikke er fornøyd med denne. JUKEs ansvar er å tilretteleggefor den digitale overføringen av Produksjonen. Produksjonen leveres "somden er" og "som tilgjengelig", uten noen form for garantier.

4. Avbestilling

Dersom en Kunde ønskerå avbestille en bestilt Juke vil Kunden få 50 % av prisen refundert dersomavbestillingen skjer minst en uke før gjennomføring. Dersom avbestilling skjersenere får Kunden ingen refusjon. Dersom PROFILEN somskal gjennomføre Juken må avbestille Juken, vil Kunden får refundert innbetaltbeløp, såfremt JUKE ikke tilbyr et annet passende tidspunkt.

5. Bruksrettigheter

Tjenesten tilbys tilKunden på en eksklusiv, ikke-overførbar basis, og Kunden garanterer atTjenesten kun skal brukes til personlig og ikke-kommersiell bruk. Kunden harikke anledning til å kreve noen form for honorar eller motytelse for å gi andrepersoner tilgang til Tjenesten. Kunden samtykker i åikke kopiere, distribuere eller på annen måte reprodusere innholdet som tilbysgjennom Tjenesten uten skriftlig tillatelse fra JUKE. Det overføres ingenopphavsrettigheter eller andre immaterielle rettigheter til Kunden vedinngåelsen eller gjennomføringen av Avtalen. Alle produkter tilhører JUKE. Kunden gis kunbruksrett til immaterielle rettigheter utviklet og/eller stilt til rådighet forKunden i forbindelse med Tjenesten og innenfor grensene av denne Avtalen. JUKE er ikke ansvar foreventuell plagiering fra PROFILENs side under fremføring av sitt produkt.

6. Forutsetninger forKundens tjenester
JUKEs leveranseforutsetter at Kunden har tilgang til eget utstyr (PC, skjerm og nettilgang) oghar ikke noe ansvar for noen form for leveransehindring som følge av at Kundensutstyr ikke er tilpasset Leveransen (så som, menikke begrenset til, netthastighet o.l.). JUKE fraskriver segethvert ansvar for direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle eller påfølgendeskader som oppstår som følge av Kundens bruk eller manglende evne til å brukeTjenesten. JUKE har anledning tilå avbryte og kansellere en Juke dersom Kunden opptrer usømmelig eller krenkendeoverfor PROFILEN. Det samme gjelder dersom Kunden eller noen av de somoverværer Juken benytter seg av ulovlige rusmidler av noen art.


7. Betaling

Kunden samtykker i åbetale for Tjenesten i samsvar med JUKEs gjeldende priser iht. inngått avtalevia JUKEs nettsider. Kjøpesummen betales samtidig med bestillingen for at denneskal være gyldig og bindende, såfremtikke annet avtales. Kjøpesummen betales enten med kredittkort, VIPPS ellerannen digitalisert betalingsløsning. Betaling med faktura må avtales separat. Den oppgitte prisen forvaren og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne priseninkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selgerfør kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.


8. Personvern

JUKE forplikter seg tilå behandle personopplysninger i samsvar med det til enhver tid gjeldendepersonopplysningslov, herunder GDPR.

9. Tvister

Enhver tvist elleruenighet som oppstår under denne Avtalen skal forsøkes løst gjennomforhandlinger mellom partene. Dersom tvisten ikke kan løses gjennomforhandlinger, skal den bringes inn for de ordinære domstoler eller relevanteklagenemnder.

10. Endringer av degenerelle vilkår

JUKE forbeholder segretten til å endre vilkårene, men de vil uansett gjelde frem til gjennomførtordre. Ved senere bestillinger av Tjenester fra JUKE tas det forbehold for atvilkårene er endret.